تبلیغات
مسیح آسمانی - اعلامیه نود و پنج ماده اى لوتر(1).
مسیح آسمانی
دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

اعلامیه نود و پنج ماده اى لوتر(1).

دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی

اعلامیه یا اصول پیشنهادى لوتر در سال 1517، یكى از نقاط عطف مهم در تاریخ مسیحیت و نیز مغرب زمین است; زیرا سرآغاز تحولات مهم و برگشت ناپذیرى در مناسبات دین و دولت از آن زمان به بعد بوده است. خود لوتر آن را «نود و پنج تز در باب آمرزش» نامید و در ابتدا آن را براى عالمان الهیات و اهل فن به لاتینى نوشت و سپس به زبان آلمانى ترجمه كرد و دیر زمانى است كه روز انتشار آن به عنوان آغاز جنبش اصلاحات دینى در آلمان جشن گرفته مى شود. درباره این اعلامیه، توجه به نكات زیر اهمیت دارد:

. كسى كه آمرزش نامه ها را با حسن نیت  (bona fide)مى خرد، به همان اندازه اندك است كه كسانى كه واقعاً پشیمان و توبه كارند; به عبارت دیگر بسیار اندك اند.

32. همه كسانى كه گمان مى كنند كه از نجات خود به وسیله نامه هاى آمرزش نامه آسوده خاطرند، براى همیشه مطرودند و به سرنوشت معلمان خود گرفتار خواهند آمد.

33. ما باید احتیاط بیشترى در برابر كسانى داشته باشیم كه معتقدند كه آمرزش نامه هاى پاپى هدیه اى آسمانى و بسیار ارزشمند است.

34. زیرا فیض انتقال یافته به وسیله این آمرزش نامه ها صرفاً با مجازات هاى «توبه» آیینى ارتباط دارد كه به وسیله آدمى وضع شده است.

35. این با تعالیم مسیحى سازگار نیست كه موعظه و تعلیم داده شود كه كسانى كه ارواح را در ازاى پول نجات مى دهند، یا مجوزهاى اعترافى را خریدارى مى كنند، دیگر نیازى به توبه از گناهان خود ندارند.

36. هر فرد مسیحى كه به  راستى توبه كند، از موهبت بخشودگى كامل از مجازات و گناه برخوردار خواهد شد و این را به او بدون داشتن آمرزش نامه مى دهند.

37. هر فرد مسیحى، زنده یا مرده، در همه مزایاى مسیح و كلیسا شركت مى كند، و این مشاركت را خداوند به او بدون آمرزش نامه ها عطا مى كند.

38. با این حال، نباید بخشودگى و آمرزش پاپ را دست كم گرفت، زیرا همان گونه كه قبلا گفته شد،آنان آمرزش الهى را اعلام مى كنند.

39. حتى براى فرهیخته ترین الهیدانان بسیار دشوار است كه با مردم  در باره مزایاى فراوان آمرزش نامه ها سخن به میان آورند، و در عین حال، در زمانى بعد از فضیلت توبه بگویند.

40. گناهكارى كه به راستى پشیمان شده، جویاى مجازات هاى گناهان خود است و عاشقانه تاوان مى دهد، در حالى كه كثرت آمرزش نامه ها وجدان افراد را تضعیف مى كند و چنان مى سازد كه از آمرزش نامه ها نفرت داشته باشند.

41. آمرزش نامه هاى پاپى تنها باید با احتیاط تعلیم داده شود تا مبادا مردم برداشتى نادرست به دست آورند و گمان كنند كه آنها بر سایر كارهاى خود ترجیح دارند كه از جمله آنها عشق است.

42. به مسیحیان باید یاد داد كه پاپ اصلا منظورش این نیست كه خرید آمرزش نامه قابل مقایسه با كارهاى برآمده از رحمت است.

43. به مسیحیان باید آموخت كه كسى كه به بینوایان كمك مى كند یا به افراد نیازمند قرض مى دهد، كارش بهتر از كار كسانى است كه مبادرت به خرید آمرزش نامه ها مى كنند.

44. این بدان سبب است كه عشق با كارهایى كه از سر عشق صورت گرفته رشد مى كند و آدمى فرد بهترى مى شود، در حالى كه با آمرزش نامه ها نه تنها فرد بهترى نمى شود بلكه از مجازات هاى خاصى مى گریزد.

45. به مسیحیان باید آموخت كه آن كس كه نیازمندى را مى بیند اما (با بى اعتنایى) از او مى گذرد، او براى آمرزش نامه پول مى دهد اما از بخشودگى پاپ سودى نمى برد بلكه تنها خداوند را به غضب مى آورد.

46. به مسیحیان باید آموخت كه آنها موظفند كه در حد ضروریات زندگى پیش خود نگهدارند و نباید به هیچ وجه آن را براى گرفتن آمرزش نامه به باد دهند مگر آن كه بیش از حد نیاز داشته باشند.

47. به مسیحیان باید آموخت كه آنها آمرزش نامه ها را داوطلبانه مى خرند و هیچ الزامى به انجام این كار ندارند.

48. به مسیحیان باید آموخت كه در اعطاى آمرزشنامه ها، پاپ نیازى بیشتر و اشتیاقى افزون تر به دعاى آنان براى خودش دارد تا پول هاى گردآورى شده.

49. به مسیحیان باید آموخت كه آمرزش نامه تنها زمانى مفید است كه آدمى به آن تكیه نكرده باشد. از این بالاتر این كه اگر پرواى از خداى را به خاطر آنها از دست دهد بسیار زیان بارتر است.

50. به مسیحیان باید آموخت كه اگر پاپ اخاذى ها و باجگیرى هاى واعظان آمرزش نامه ها را مى دانست، ترجیح مى داد كه كلیساى سَنْت پیتر به تلى از خاك تبدیل مى شد تا این كه با پوست، گوشت و استخوان رمه هایش برپا شود.

51. به مسیحیان باید آموخت كه پاپ شاید مایل باشد كه، چنان كه در وقت ضرورت باید این گونه باشد، كلیساى سنت پیتر را بفروشد و آن را به علاوه پول هاى خودش به بسیارى از آن كسان بدهد كه تاجرانِ مغفرت به اصرار از آنان پول ستاندند.

52. تكیه كردن بر آمرزش نامه ها براى دست یافتن به نجـات كار بیهوده و عبثى است، حتى اگر مباشران یا در واقع خود پاپ براى تضمین اعتبار آنها، روح خودش را گرو نهد.

53. كسانى دشمن مسیح و پاپ اند كه اجازه نمى دهند كه كلام خدا در بعضى از كلیساها موعظه شود و هدف آنها این است كه آمرزش نامه ها در كلیساهاى دیگر فروخته شود.

54. كلام خدا آسیب خواهد دید، اگر در یك موعظه زمانى مساوى یا بیشتر به آمرزش نامه ها اختصاص یابد تا به كلام خدا.

55. پاپ نمى تواند این نظر را نادیده بگیرد كه اگر آمرزش نامه ها (كه موضوع كوچكى است) با یك زنگ جشن گرفته شود، یك نمایش یا یك مراسم، بشارت (موضوعى بسیار بزرگ تر) به همراه صد زنگ، صد مشایعت و صد مراسم موعظه شود.

56. خزائن كلیسا كه پاپ آمرزشنامه ها را از آن توزیع مى كند، در میان قوم مسیح به اندازه كافى سخن از آن به میان نیامده یا شناخته شده نیست.

57. این كه این خزائن موقتى و گذرا نیست، از این واقعیت روشن مى شود كه بسیارى از سوداگران آن را به رایگان نمى فروشند، بلكه تنها آن را گردآورى مى كنند.

58. آنان نه شایسته مسیح اند و نه قدیسان، زیرا افزون بر پاپ، این شایستگى ها همیشه فیض را به درون انسان انتقال مى دهد، و صلیب، مرگ و دوزخ را در بیرون انسان به یاد مى آورد.

59. قدیس لارنس  St. Laurenceگفت كه تهیدستان ذخیره هاى كلیسا هستند، ولى وى این اصطلاح را در سنت عصر خود به كار برد.

60. ما به گونه اى نسنجیده نمى گوییم كه ذخیره هاى كلیسا، كلیدهاى كلیسایند و به وسیله شایستگى مسیح اعطا شده اند.

61. زیرا روشن است كه قدرت پاپ به خودى خود براى بخشودگى از مجازات و موارد ذخیره شده (به تعویق افتاده) كافى است.

62. ذخیره حقیقى كلیسا «انجیل مقدسِ» شكوه و فیض خداوند است.

63. به راستى مى توان این ذخیره را نفرت انگیزترین چیز دانست، زیرا مى تواند اولى را آخرى بسازد.

64. از سوى دیگر، ذخیره آمرزش نامه از همه چیز پذیرفتنى تر است، زیرا مى تواند آخرى را اولى سازد.

65. از این رو، ذخیره هاى بشارت تورهایى هستند كه در روزگاران گذشته آدم هاى پولدار را به دام مى انداخت.

66. ذخیره هاى آمرزش نامه ها تورهایى امروزى هستند كه براى به دام انداختن آدم هاى پولدار به كار مى روند.

67. آمرزش نامه ها كه سوداگران آنها را به عنوان بزرگ ترین لطف ها مى ستایند، در واقع ابزارهاى لطفى براى پول جمع كردنند.

68. با این حال، آنها را نباید با فیض خدا و ترحم نشان داده شده در صلیب مقایسه كرد.

69. اسقف ها و كشیشان موظفند كه اختیارات آمرزش نامه هاى پاپى را با احترام فراوان دریافت كنند.

70. با این حال، آنان مسئولیت بسیار بیشترى دارند كه دقیق تر بنگرند و به دقت وارد شوند، تا مبادا این مردان خیالات خود را به جاى آنچه كه پاپ مأمور بدان است، موعظه كنند.

71. بگذار آن كه منكر خاصیت رسولى آمرزش نامه هاست مطرود و ملعون بماند.

72. از سوى دیگر، بگذار آن كه خود را در برابر هرزگى و افسارگسیختگىِ كلمات سوداگران آمرزش نامه حفظ كرده، مشمول رحمت باشد.

73. به همین سان، پاپ به درستى آنان را كه به گونه اى بر ضد تجارت آمرزش نامه مى كوشند، طرد كند.

74. این بیشتر با دیدگاه هاى او موافق است كه كسانى را طرد كند كه از ملعبه آمرزش نامه ها براى توطئه كردن بر علیه عشق و راستى مقدس سوءاستفاده مى كنند.

75. این تصورى احمقانه است كه آمرزشنامه هاى پاپى از چنان قدرتى برخوردارند كه مى توانند آدمى را بیامرزند، حتى اگر مرتكب كار محالى شده و به مادر خدا تعدى كرده باشد.

76. ماسخنى به عكس مى گوییم واظهار مى كنیم كه آمرزش پاپ نمى تواند كوچك ترین و ناچیزترین گناه را ببخشاید، تا حدى كه احساس گناه آنان مورد توجه است.

77. هنگامى كه گفته مى شود كه حتى اگر در این زمان سنت پیتر نیز پاپ بود، نمى توانست فیض بیشترى اعطا كند، این بى احترامى به سنت پیتر و پاپ است.

78. ما به عكس اظهار مى داریم كه او و هر پاپ دیگر از فیض هاى بیشترى برخوردار است، به عبارت دیگر، بشارت، قدرت هاى معنوى، موهبت هاى شفا و غیره آنگونه كه در قرنتیان 12: 28 اعلام شده است.

79. این سخن كفر است كه نماد صلیب با بازوان پاپ با صلیبى كه مسیح بر بالاى آن جان داد ارزش یكسانى دارند.

80. اسقف ها، كشیشان و الهیدانان كه اجازه مى دهند كه وعده هایى از این دست به مردم داده شود بدون هیچ مانع و رادعى باید پاسخگوى آن باشند.

81. این موعظه بى حساب و كتاب درباره آمرزش نامه ها، افراد فرهیخته را در احترام به پاپ در برابر اتهامات نادرست یا دست كم از انتقادات سخت عوام دچار مشكل مى كند.

82. براى نمونه، آنان مى پرسند چرا پاپ به سبب عشق (به مقدس ترین چیز) و به سبب نیاز عالى روح هاى آنان، همه را از برزخ نجات نمى دهد؟ شاید به لحاظ اخلاقى این بهترینِ دلایل باشد. در عین حال، او روح هاى بیشمارى را براى پول كه فاسدشدنى ترین چیز است، بازخرید مى كند تا بدین وسیله كلیساى سنت پیتر را بسازد كه هدفى بسیار خُرد است.

83. مجدداً، چرا مراسم دفن و سالگرد براى مردگان همچنان از آن سخن به میان مى آید؟ چرا پاپ اعانه هاى خاص این اهداف را از نو پرداخت نمى كند یا اجازه نمى دهد كه از نو پرداخت شود زیرا خطاست كه براى آن ارواحى دعا شود كه هم اكنون رهایى یافته اند.

84. باز مى گویم، این نوع تازه اى از ترحم و دلسوزى از سوى خدا و پاپ است كه فردى بى تقوا كه دشمن خداست، اجازه مى یابد كه براى رهایى روح فردى پرهیزكار كه دوست خداست پول بپردازد، و این در حالى است كه روح آن فرد پرهیزكار و عشقورزیده شده به سبب عشق و تنها بدان دلیل كه نیاز به رهایى دارد، اجازه نمى یابد كه بدون پرداخت پول رهایى یابد.

85. باز مى گویم، چرا قوانین شرعى در باب ندامت، اگر نگوییم عملا، به مدتى طولانى مهجور و مرده باقى مانده است؟ چرا آنها امروزه براى تحمیل جریمه هایى مالى در قالب صدور آمرزش نامه مورد استفاده قرار گرفته اند، گویى همه قانون هاى مربوط به توبه به طور كامل معتبرند.

86. باز مى گویم، از آنجا كه در آمد كنونى پاپ از ثروت ثروتمندترین افراد بیشتر است، چرا او نباید این كلیساى سنت پیتر را به جاى پول مؤمنانِ مستمند، با پول خود بسازد؟

87. بازمى گویم، پاپ چه چیزى را از مردمان بخشوده و معاف مى كند، همان كسانى كه با توبه كامل خود حق دارند كه به طور كامل بخشوده و برخوردار از آمرزش تامّ شوند؟

88. باز مى گویم، اگر بنا باشد كه پاپ این بخشودگى ها و معافیت ها را اعطا كند، به اطمینان كارهاى خوب بزرگترى مى توان براى كلیسا انجام داد، آن هم نه یكبار مانند اكنون بلكه صدها بار در طول روز براى بهره بردن فرد مؤمن هر آنچه كه باشد.

89. آنچه را كه پاپ در آمرزش نامه به دنبال آن است پول نیست، بلكه نجات ارواح است. حال چرا او نامه ها و آمرزش نامه هایى را كه پیش تر تصدیق كرده معلق نمى كند. 90. این پرسش ها موضوعاتى بسیار مهم در وجدان عامه است. سركوب آنان به وسیله صِرف زور و نه رد آنها به وسیله براهین و استدلال ها موجب مى شود كه كلیسا و پاپ مورد تمسخر دشمنانشان قرار گرفته و مسیحیان را ناخرسند سازد.

91. از این رو، اگر آمرزش نامه ها بر طبق روح و ذهن پاپ موعظه شود، همه این مشكلات به سادگى حل خواهد شد و در واقع، دیگر وجود نخواهد داشت.

92. سپس دورى كنید از آن پیامبرانى كه به قوم مسیحى مى گویند كه «صلح، صلح» در جایى كه صلحى در كار نیست.

93. آفرین و آفرین بر آن پیامبرانى كه به قوم مسیحى مى گویند كه «صلیب … صلیب» در جایى كه صلیبى در كار نیست.

94. مسیحیان باید تشویق شوند كه مشتاقانه از مسیح، سر خود، به وسیله مجازات، مرگ ها و دوزخ ها پیروى كنند.

95. از این رو، بگذار كه آنان اطمینان بیشترى داشته باشند كه به وسیله محنت هاى بسیار نه از طریق وعده نادرست صلح به آسمان وارد شوند.

 


 

 

منابع:

New Catholic Encylopedia, Catholic University of America, 2003.

Hans goachim Hilberand (ed.) Encylopedia of protestantism, Routledge, 2004.

Bainton, Roland H., The Age of The Reformation, Canada, D. Van Nostranel Company, 1956.

John Dillenberger, (ed.) Martin Luther, Selections from His writings, New York, Archer Book, 1962.

بومر، فرانكلین لوفان، جریان هاى بزرگ در تاریخ اندیشه، ترجمه حسین بشیریه. تهران: مركز بازشناسى اسلام و ایران، 1380.

فاسدیك، هنرى امرسن، مارتین لوتر، ترجمه فریدون بدره اى. تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1383.

فلاورز، سارا، اصلاحات، ترجمه رضا یاسایى. تهران: انتشارات ققنوس، 1381.

برونر فسكى، جیكب، سنت روشنفكرى در غرب از لئونارودو تا هگل، ترجمه لیلا سازگار. تهران: انتشارات آگاه، 1383.

لین، تونى، تاریخ تفكر مسیحى، ترجمه روبرت آسریان. تهران: نشر فرزان روز، 1380.

مگ گراث، آلیستر، درسنامه الهیات مسیحى، ترجمه بهروز حدادى. قم: انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384.

ـــــــــــ ، مقدمه اى بر تفكر نهضت اصلاح دینى، قم: انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1382.

براون، رابرت مك آفى، روح آیین پروتستان، ترجمه فریبرز مجیدى. تهران: مؤسسه نگاه معا
http://viabiovit.com/viagra-online-in-usa.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:07 ق.ظ

Very good material. Cheers!
where to buy generic viagra where can i order viagra online how to get viagra free buy viagra no rx pfizer viagra buy viagra without a prescription online how to find viagra buy viagra cheapest price where can i buy viagra without prescription where to buy viagra pills
cialis 20mg price at cvs
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:47 ب.ظ

Many thanks. I enjoy this.
cialis herbs price cialis per pill cialis for sale rx cialis para comprar buy cialis cheap 10 mg cialis generico postepay cialis 20 mg best price rezeptfrei cialis apotheke cialis preise schweiz the best site cialis tablets
crawford
جمعه 15 تیر 1397 10:39 ق.ظ
Pretty pɑrt of cߋntent. I just stumbled ᥙpon уour website ɑnd inn accession capital to ѕay
that I acquire іn fact ejjoyed account your weblog posts.

Ꭺnyway I wiⅼl bbe subscribing in your augment or even I success you ɡеt right ᧐f entry to
consistently fɑst.
Stone Janah
شنبه 2 تیر 1397 07:10 ب.ظ
This website waѕ... how do I ѕay іt? Relevant!! Ϝinally I've found sοmething ԝhich helped me.

Thanks a lot!
Beowulf
جمعه 25 خرداد 1397 06:11 ق.ظ
Excellent post hօwever , I wаѕ waning tο knmow if yoou сould ѡrite а litte moore on this subject?
Ι'ɗ be very gratefujl if yoս ϲould elaborate a little bit more.
Тhanks!
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:53 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
40 mg cialis what if i take generic cialis in vietnam rx cialis para comprar cialis for sale canada discount drugs cialis bulk cialis cialis cipla best buy how do cialis pills work cialis ahumada prix de cialis
Gail
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 02:03 ب.ظ
Thanks in favor of sharing suich a nice thought, post is nice, thats why i haave read it completely
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:32 ق.ظ

Valuable info. Thank you!
are there generic cialis tadalafil 5mg venta de cialis canada legalidad de comprar cialis cialis diario compra cialis tadalafil online cialis tablets cialis generico online generic cialis 20mg tablets when can i take another cialis
Viagra pills
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:09 ق.ظ

Regards, I enjoy it!
order cheap viagra online how can i buy viagra online where can i buy viagra online safely rx online viagra generic levitra buying viagra online australia viagra order uk buying viagra online uk buy herbal viagra buy internet viagra
Ellis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:18 ق.ظ
I wass suggested this blog by mmy cousin. I'm not sure whether this
post iss writtenn bby him ass nobody else know suc detailed about mmy trouble.
You aree incredible! Thanks!
depforce ingredients
شنبه 1 اردیبهشت 1397 05:12 ق.ظ
Why visitors still ake use of tto read news papers when in thhis technological globee everything iis accessible onn web?
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 05:07 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cialis canada on line il cialis quanto costa india cialis 100mg cost online prescriptions cialis venta de cialis canada cialis pills price each price cialis wal mart pharmacy cialis online buy brand cialis cheap cialis generic availability
Foster
جمعه 17 آذر 1396 08:35 ب.ظ
Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be
a great author.I will be sure to bookmark your
blog and definitely will come back later in life.
I want to encourage one to continue your great posts, have a nice day!
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:26 ب.ظ
سلام، مقاله خوبش در مورد رسانه ها
چاپ، همه ما می دانیم که رسانه ها یک منبع فوق العاده از داده ها است.
What is the Ilizarov method?
یکشنبه 26 شهریور 1396 04:02 ق.ظ
Very rapidly this web site will be famous among all blogging
and site-building users, due to it's good articles
Claude
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:52 ب.ظ
Thanks designed for sharing such a pleasant thought, piece of writing is pleasant, thats why i have read it
completely
Antony
جمعه 16 تیر 1396 07:14 ب.ظ
These are actually enormous ideas in regarding blogging.
You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
free std testing clinics near me
دوشنبه 5 تیر 1396 12:01 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی
دلنشین در آیا نه کار خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من با این حال مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک ممکن است را خوب به پر کسانی که
معافیت. که شما در واقع که می توانید
انجام من را مطمئنا تا پایان مجذوب.
std clinic near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:26 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا کار درست با
من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در
واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در
مفروضات و یک ممکن است را سادگی به پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من می بدون شک بود تحت
تاثیر قرار داد.
Deneen
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:24 ق.ظ
Wow, this post is pleasant, my sister is analyzing these kinds of things, so
I am going to tell her.
Rigoberto
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:15 ق.ظ
Undeniably consider that that you said. Your favorite reason appeared
to be at the web the simplest factor to keep in mind of. I say to
you, I definitely get irked while folks consider issues that
they plainly don't understand about. You managed to hit the nail upon the highest as well as defined out the entire thing with no need side effect , other folks can take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:57 ق.ظ
Hi there I am so grateful I found your blog, I really found you by error, while I was searching
on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to
say cheers for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the moment but
I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read a great deal more, Please do keep up the
superb job.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر