تبلیغات
مسیح آسمانی - اعلامیه نود و پنج ماده اى لوتر(1).
مسیح آسمانی
دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

اعلامیه نود و پنج ماده اى لوتر(1).

دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی

اعلامیه یا اصول پیشنهادى لوتر در سال 1517، یكى از نقاط عطف مهم در تاریخ مسیحیت و نیز مغرب زمین است; زیرا سرآغاز تحولات مهم و برگشت ناپذیرى در مناسبات دین و دولت از آن زمان به بعد بوده است. خود لوتر آن را «نود و پنج تز در باب آمرزش» نامید و در ابتدا آن را براى عالمان الهیات و اهل فن به لاتینى نوشت و سپس به زبان آلمانى ترجمه كرد و دیر زمانى است كه روز انتشار آن به عنوان آغاز جنبش اصلاحات دینى در آلمان جشن گرفته مى شود. درباره این اعلامیه، توجه به نكات زیر اهمیت دارد:

. كسى كه آمرزش نامه ها را با حسن نیت  (bona fide)مى خرد، به همان اندازه اندك است كه كسانى كه واقعاً پشیمان و توبه كارند; به عبارت دیگر بسیار اندك اند.

32. همه كسانى كه گمان مى كنند كه از نجات خود به وسیله نامه هاى آمرزش نامه آسوده خاطرند، براى همیشه مطرودند و به سرنوشت معلمان خود گرفتار خواهند آمد.

33. ما باید احتیاط بیشترى در برابر كسانى داشته باشیم كه معتقدند كه آمرزش نامه هاى پاپى هدیه اى آسمانى و بسیار ارزشمند است.

34. زیرا فیض انتقال یافته به وسیله این آمرزش نامه ها صرفاً با مجازات هاى «توبه» آیینى ارتباط دارد كه به وسیله آدمى وضع شده است.

35. این با تعالیم مسیحى سازگار نیست كه موعظه و تعلیم داده شود كه كسانى كه ارواح را در ازاى پول نجات مى دهند، یا مجوزهاى اعترافى را خریدارى مى كنند، دیگر نیازى به توبه از گناهان خود ندارند.

36. هر فرد مسیحى كه به  راستى توبه كند، از موهبت بخشودگى كامل از مجازات و گناه برخوردار خواهد شد و این را به او بدون داشتن آمرزش نامه مى دهند.

37. هر فرد مسیحى، زنده یا مرده، در همه مزایاى مسیح و كلیسا شركت مى كند، و این مشاركت را خداوند به او بدون آمرزش نامه ها عطا مى كند.

38. با این حال، نباید بخشودگى و آمرزش پاپ را دست كم گرفت، زیرا همان گونه كه قبلا گفته شد،آنان آمرزش الهى را اعلام مى كنند.

39. حتى براى فرهیخته ترین الهیدانان بسیار دشوار است كه با مردم  در باره مزایاى فراوان آمرزش نامه ها سخن به میان آورند، و در عین حال، در زمانى بعد از فضیلت توبه بگویند.

40. گناهكارى كه به راستى پشیمان شده، جویاى مجازات هاى گناهان خود است و عاشقانه تاوان مى دهد، در حالى كه كثرت آمرزش نامه ها وجدان افراد را تضعیف مى كند و چنان مى سازد كه از آمرزش نامه ها نفرت داشته باشند.

41. آمرزش نامه هاى پاپى تنها باید با احتیاط تعلیم داده شود تا مبادا مردم برداشتى نادرست به دست آورند و گمان كنند كه آنها بر سایر كارهاى خود ترجیح دارند كه از جمله آنها عشق است.

42. به مسیحیان باید یاد داد كه پاپ اصلا منظورش این نیست كه خرید آمرزش نامه قابل مقایسه با كارهاى برآمده از رحمت است.

43. به مسیحیان باید آموخت كه كسى كه به بینوایان كمك مى كند یا به افراد نیازمند قرض مى دهد، كارش بهتر از كار كسانى است كه مبادرت به خرید آمرزش نامه ها مى كنند.

44. این بدان سبب است كه عشق با كارهایى كه از سر عشق صورت گرفته رشد مى كند و آدمى فرد بهترى مى شود، در حالى كه با آمرزش نامه ها نه تنها فرد بهترى نمى شود بلكه از مجازات هاى خاصى مى گریزد.

45. به مسیحیان باید آموخت كه آن كس كه نیازمندى را مى بیند اما (با بى اعتنایى) از او مى گذرد، او براى آمرزش نامه پول مى دهد اما از بخشودگى پاپ سودى نمى برد بلكه تنها خداوند را به غضب مى آورد.

46. به مسیحیان باید آموخت كه آنها موظفند كه در حد ضروریات زندگى پیش خود نگهدارند و نباید به هیچ وجه آن را براى گرفتن آمرزش نامه به باد دهند مگر آن كه بیش از حد نیاز داشته باشند.

47. به مسیحیان باید آموخت كه آنها آمرزش نامه ها را داوطلبانه مى خرند و هیچ الزامى به انجام این كار ندارند.

48. به مسیحیان باید آموخت كه در اعطاى آمرزشنامه ها، پاپ نیازى بیشتر و اشتیاقى افزون تر به دعاى آنان براى خودش دارد تا پول هاى گردآورى شده.

49. به مسیحیان باید آموخت كه آمرزش نامه تنها زمانى مفید است كه آدمى به آن تكیه نكرده باشد. از این بالاتر این كه اگر پرواى از خداى را به خاطر آنها از دست دهد بسیار زیان بارتر است.

50. به مسیحیان باید آموخت كه اگر پاپ اخاذى ها و باجگیرى هاى واعظان آمرزش نامه ها را مى دانست، ترجیح مى داد كه كلیساى سَنْت پیتر به تلى از خاك تبدیل مى شد تا این كه با پوست، گوشت و استخوان رمه هایش برپا شود.

51. به مسیحیان باید آموخت كه پاپ شاید مایل باشد كه، چنان كه در وقت ضرورت باید این گونه باشد، كلیساى سنت پیتر را بفروشد و آن را به علاوه پول هاى خودش به بسیارى از آن كسان بدهد كه تاجرانِ مغفرت به اصرار از آنان پول ستاندند.

52. تكیه كردن بر آمرزش نامه ها براى دست یافتن به نجـات كار بیهوده و عبثى است، حتى اگر مباشران یا در واقع خود پاپ براى تضمین اعتبار آنها، روح خودش را گرو نهد.

53. كسانى دشمن مسیح و پاپ اند كه اجازه نمى دهند كه كلام خدا در بعضى از كلیساها موعظه شود و هدف آنها این است كه آمرزش نامه ها در كلیساهاى دیگر فروخته شود.

54. كلام خدا آسیب خواهد دید، اگر در یك موعظه زمانى مساوى یا بیشتر به آمرزش نامه ها اختصاص یابد تا به كلام خدا.

55. پاپ نمى تواند این نظر را نادیده بگیرد كه اگر آمرزش نامه ها (كه موضوع كوچكى است) با یك زنگ جشن گرفته شود، یك نمایش یا یك مراسم، بشارت (موضوعى بسیار بزرگ تر) به همراه صد زنگ، صد مشایعت و صد مراسم موعظه شود.

56. خزائن كلیسا كه پاپ آمرزشنامه ها را از آن توزیع مى كند، در میان قوم مسیح به اندازه كافى سخن از آن به میان نیامده یا شناخته شده نیست.

57. این كه این خزائن موقتى و گذرا نیست، از این واقعیت روشن مى شود كه بسیارى از سوداگران آن را به رایگان نمى فروشند، بلكه تنها آن را گردآورى مى كنند.

58. آنان نه شایسته مسیح اند و نه قدیسان، زیرا افزون بر پاپ، این شایستگى ها همیشه فیض را به درون انسان انتقال مى دهد، و صلیب، مرگ و دوزخ را در بیرون انسان به یاد مى آورد.

59. قدیس لارنس  St. Laurenceگفت كه تهیدستان ذخیره هاى كلیسا هستند، ولى وى این اصطلاح را در سنت عصر خود به كار برد.

60. ما به گونه اى نسنجیده نمى گوییم كه ذخیره هاى كلیسا، كلیدهاى كلیسایند و به وسیله شایستگى مسیح اعطا شده اند.

61. زیرا روشن است كه قدرت پاپ به خودى خود براى بخشودگى از مجازات و موارد ذخیره شده (به تعویق افتاده) كافى است.

62. ذخیره حقیقى كلیسا «انجیل مقدسِ» شكوه و فیض خداوند است.

63. به راستى مى توان این ذخیره را نفرت انگیزترین چیز دانست، زیرا مى تواند اولى را آخرى بسازد.

64. از سوى دیگر، ذخیره آمرزش نامه از همه چیز پذیرفتنى تر است، زیرا مى تواند آخرى را اولى سازد.

65. از این رو، ذخیره هاى بشارت تورهایى هستند كه در روزگاران گذشته آدم هاى پولدار را به دام مى انداخت.

66. ذخیره هاى آمرزش نامه ها تورهایى امروزى هستند كه براى به دام انداختن آدم هاى پولدار به كار مى روند.

67. آمرزش نامه ها كه سوداگران آنها را به عنوان بزرگ ترین لطف ها مى ستایند، در واقع ابزارهاى لطفى براى پول جمع كردنند.

68. با این حال، آنها را نباید با فیض خدا و ترحم نشان داده شده در صلیب مقایسه كرد.

69. اسقف ها و كشیشان موظفند كه اختیارات آمرزش نامه هاى پاپى را با احترام فراوان دریافت كنند.

70. با این حال، آنان مسئولیت بسیار بیشترى دارند كه دقیق تر بنگرند و به دقت وارد شوند، تا مبادا این مردان خیالات خود را به جاى آنچه كه پاپ مأمور بدان است، موعظه كنند.

71. بگذار آن كه منكر خاصیت رسولى آمرزش نامه هاست مطرود و ملعون بماند.

72. از سوى دیگر، بگذار آن كه خود را در برابر هرزگى و افسارگسیختگىِ كلمات سوداگران آمرزش نامه حفظ كرده، مشمول رحمت باشد.

73. به همین سان، پاپ به درستى آنان را كه به گونه اى بر ضد تجارت آمرزش نامه مى كوشند، طرد كند.

74. این بیشتر با دیدگاه هاى او موافق است كه كسانى را طرد كند كه از ملعبه آمرزش نامه ها براى توطئه كردن بر علیه عشق و راستى مقدس سوءاستفاده مى كنند.

75. این تصورى احمقانه است كه آمرزشنامه هاى پاپى از چنان قدرتى برخوردارند كه مى توانند آدمى را بیامرزند، حتى اگر مرتكب كار محالى شده و به مادر خدا تعدى كرده باشد.

76. ماسخنى به عكس مى گوییم واظهار مى كنیم كه آمرزش پاپ نمى تواند كوچك ترین و ناچیزترین گناه را ببخشاید، تا حدى كه احساس گناه آنان مورد توجه است.

77. هنگامى كه گفته مى شود كه حتى اگر در این زمان سنت پیتر نیز پاپ بود، نمى توانست فیض بیشترى اعطا كند، این بى احترامى به سنت پیتر و پاپ است.

78. ما به عكس اظهار مى داریم كه او و هر پاپ دیگر از فیض هاى بیشترى برخوردار است، به عبارت دیگر، بشارت، قدرت هاى معنوى، موهبت هاى شفا و غیره آنگونه كه در قرنتیان 12: 28 اعلام شده است.

79. این سخن كفر است كه نماد صلیب با بازوان پاپ با صلیبى كه مسیح بر بالاى آن جان داد ارزش یكسانى دارند.

80. اسقف ها، كشیشان و الهیدانان كه اجازه مى دهند كه وعده هایى از این دست به مردم داده شود بدون هیچ مانع و رادعى باید پاسخگوى آن باشند.

81. این موعظه بى حساب و كتاب درباره آمرزش نامه ها، افراد فرهیخته را در احترام به پاپ در برابر اتهامات نادرست یا دست كم از انتقادات سخت عوام دچار مشكل مى كند.

82. براى نمونه، آنان مى پرسند چرا پاپ به سبب عشق (به مقدس ترین چیز) و به سبب نیاز عالى روح هاى آنان، همه را از برزخ نجات نمى دهد؟ شاید به لحاظ اخلاقى این بهترینِ دلایل باشد. در عین حال، او روح هاى بیشمارى را براى پول كه فاسدشدنى ترین چیز است، بازخرید مى كند تا بدین وسیله كلیساى سنت پیتر را بسازد كه هدفى بسیار خُرد است.

83. مجدداً، چرا مراسم دفن و سالگرد براى مردگان همچنان از آن سخن به میان مى آید؟ چرا پاپ اعانه هاى خاص این اهداف را از نو پرداخت نمى كند یا اجازه نمى دهد كه از نو پرداخت شود زیرا خطاست كه براى آن ارواحى دعا شود كه هم اكنون رهایى یافته اند.

84. باز مى گویم، این نوع تازه اى از ترحم و دلسوزى از سوى خدا و پاپ است كه فردى بى تقوا كه دشمن خداست، اجازه مى یابد كه براى رهایى روح فردى پرهیزكار كه دوست خداست پول بپردازد، و این در حالى است كه روح آن فرد پرهیزكار و عشقورزیده شده به سبب عشق و تنها بدان دلیل كه نیاز به رهایى دارد، اجازه نمى یابد كه بدون پرداخت پول رهایى یابد.

85. باز مى گویم، چرا قوانین شرعى در باب ندامت، اگر نگوییم عملا، به مدتى طولانى مهجور و مرده باقى مانده است؟ چرا آنها امروزه براى تحمیل جریمه هایى مالى در قالب صدور آمرزش نامه مورد استفاده قرار گرفته اند، گویى همه قانون هاى مربوط به توبه به طور كامل معتبرند.

86. باز مى گویم، از آنجا كه در آمد كنونى پاپ از ثروت ثروتمندترین افراد بیشتر است، چرا او نباید این كلیساى سنت پیتر را به جاى پول مؤمنانِ مستمند، با پول خود بسازد؟

87. بازمى گویم، پاپ چه چیزى را از مردمان بخشوده و معاف مى كند، همان كسانى كه با توبه كامل خود حق دارند كه به طور كامل بخشوده و برخوردار از آمرزش تامّ شوند؟

88. باز مى گویم، اگر بنا باشد كه پاپ این بخشودگى ها و معافیت ها را اعطا كند، به اطمینان كارهاى خوب بزرگترى مى توان براى كلیسا انجام داد، آن هم نه یكبار مانند اكنون بلكه صدها بار در طول روز براى بهره بردن فرد مؤمن هر آنچه كه باشد.

89. آنچه را كه پاپ در آمرزش نامه به دنبال آن است پول نیست، بلكه نجات ارواح است. حال چرا او نامه ها و آمرزش نامه هایى را كه پیش تر تصدیق كرده معلق نمى كند. 90. این پرسش ها موضوعاتى بسیار مهم در وجدان عامه است. سركوب آنان به وسیله صِرف زور و نه رد آنها به وسیله براهین و استدلال ها موجب مى شود كه كلیسا و پاپ مورد تمسخر دشمنانشان قرار گرفته و مسیحیان را ناخرسند سازد.

91. از این رو، اگر آمرزش نامه ها بر طبق روح و ذهن پاپ موعظه شود، همه این مشكلات به سادگى حل خواهد شد و در واقع، دیگر وجود نخواهد داشت.

92. سپس دورى كنید از آن پیامبرانى كه به قوم مسیحى مى گویند كه «صلح، صلح» در جایى كه صلحى در كار نیست.

93. آفرین و آفرین بر آن پیامبرانى كه به قوم مسیحى مى گویند كه «صلیب … صلیب» در جایى كه صلیبى در كار نیست.

94. مسیحیان باید تشویق شوند كه مشتاقانه از مسیح، سر خود، به وسیله مجازات، مرگ ها و دوزخ ها پیروى كنند.

95. از این رو، بگذار كه آنان اطمینان بیشترى داشته باشند كه به وسیله محنت هاى بسیار نه از طریق وعده نادرست صلح به آسمان وارد شوند.

 


 

 

منابع:

New Catholic Encylopedia, Catholic University of America, 2003.

Hans goachim Hilberand (ed.) Encylopedia of protestantism, Routledge, 2004.

Bainton, Roland H., The Age of The Reformation, Canada, D. Van Nostranel Company, 1956.

John Dillenberger, (ed.) Martin Luther, Selections from His writings, New York, Archer Book, 1962.

بومر، فرانكلین لوفان، جریان هاى بزرگ در تاریخ اندیشه، ترجمه حسین بشیریه. تهران: مركز بازشناسى اسلام و ایران، 1380.

فاسدیك، هنرى امرسن، مارتین لوتر، ترجمه فریدون بدره اى. تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1383.

فلاورز، سارا، اصلاحات، ترجمه رضا یاسایى. تهران: انتشارات ققنوس، 1381.

برونر فسكى، جیكب، سنت روشنفكرى در غرب از لئونارودو تا هگل، ترجمه لیلا سازگار. تهران: انتشارات آگاه، 1383.

لین، تونى، تاریخ تفكر مسیحى، ترجمه روبرت آسریان. تهران: نشر فرزان روز، 1380.

مگ گراث، آلیستر، درسنامه الهیات مسیحى، ترجمه بهروز حدادى. قم: انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384.

ـــــــــــ ، مقدمه اى بر تفكر نهضت اصلاح دینى، قم: انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1382.

براون، رابرت مك آفى، روح آیین پروتستان، ترجمه فریبرز مجیدى. تهران: مؤسسه نگاه معا
buy generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 09:52 ق.ظ

You stated that terrifically.
cialis sicuro in linea cialis generico en mexico cialis flussig online prescriptions cialis cialis cipla best buy are there generic cialis cialis coupon wow cialis tadalafil 100mg import cialis cialis tablets for sale
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:44 ب.ظ

You actually expressed that superbly!
cialis venta a domicilio only best offers cialis use cialis en 24 hora when can i take another cialis cheap cialis il cialis quanto costa wow look it cialis mexico prix cialis once a da cialis prezzo al pubblico cialis generico online
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:45 ب.ظ

With thanks. Very good stuff.
no prescription cialis cheap how does cialis work cialis official site cialis generico in farmacia cialis et insomni cialis official site recommended site cialis kanada cialis authentique suisse buying cialis in colombia cialis daily dose generic
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:19 ق.ظ

You definitely made the point!
generic cialis review uk enter site natural cialis buying cialis on internet import cialis free cialis cialis 20 mg fast cialis online cialis generic cialis 200 dollar savings card import cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 06:05 ب.ظ

You have made your point!
buy cialis uk no prescription buying cialis in colombia click now buy cialis brand canadian cialis buy cialis online cheapest cilas cialis name brand cheap generic low dose cialis we recommend cheapest cialis american pharmacy cialis
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:52 ق.ظ

Regards, Valuable information.
cialis mit grapefruitsaft cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg schweiz cialis ahumada cialis 05 rx cialis para comprar click here cialis daily uk cipla cialis online we like it cialis price cialis sans ordonnance
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:52 ب.ظ

You stated that fantastically.
comprar cialis 10 espa241a where cheapest cialis generic cialis in vietnam cialis 50 mg soft tab cialis therapie acheter cialis meilleur pri buy cheap cialis in uk ou trouver cialis sur le net viagra cialis levitra cialis mit grapefruitsaft
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:32 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
estudios de cialis genricos how much does a cialis cost cialis prices non 5 mg cialis generici low dose cialis blood pressure cialis online holland cialis dosage recommendations canada discount drugs cialis generic cialis soft gels cialis manufacturer coupon
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Thanks a lot. I like it!
cialis without a doctor's prescription acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg how to purchase cialis on line cialis et insomni preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral tesco price cialis cialis dosage amounts cialis usa cost
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:04 ق.ظ

Really many of amazing tips.
buy cialis cheap 10 mg tadalafil cialis et insomni cialis arginine interactio cilas cialis lilly tadalafi click here cialis daily uk tadalafil generic acheter cialis kamagra cialis canada
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of write ups!

cialis generisches kanada cialis authentique suisse cialis online holland achat cialis en suisse cialis in sconto cialis dosage amounts how to purchase cialis on line generic cialis at the pharmacy side effects of cialis discount cialis
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:42 ق.ظ

You actually explained it adequately!
cialis kaufen bankberweisung wow cialis 20 free generic cialis viagra vs cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis free trial buy cialis online what is cialis prescription doctor cialis cialis for sale south africa
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 06:25 ب.ظ

Superb forum posts. With thanks.
cialis canadian drugs usa cialis online acheter cialis kamagra cialis baratos compran uk cialis pas cher paris we recommend cialis best buy we like it safe cheap cialis generic cialis cialis 5 mg buy cialis arginine interactio
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 06:39 ق.ظ

Truly quite a lot of good material.
buying cialis overnight purchase once a day cialis precios de cialis generico cialis prezzo al pubblico cialis online holland prix de cialis prescription doctor cialis cialis 20mg when can i take another cialis cialis en 24 hora
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:23 ب.ظ

This is nicely expressed! !
acquistare cialis internet cialis en 24 hora cialis authentique suisse best generic drugs cialis cialis prezzo al pubblico buy cheap cialis in uk acheter cialis meilleur pri cialis generic tadalafil buy generic cialis levitra cialis name brand cheap
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:39 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
where cheapest cialis 200 cialis coupon cialis 05 cialis name brand cheap tarif cialis france acheter cialis meilleur pri cialis rezeptfrei sterreich i recommend cialis generico discount cialis click now cialis from canada
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:44 ب.ظ

Kudos! Helpful stuff!
tadalafil generic buy cialis online legal fast cialis online overnight cialis tadalafil cialis 5mg billiger cialis 5mg billiger cialis daily dose generic generic cialis levitra cialis daily cialis ahumada
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Useful postings. Cheers!
cialis 5 mg funziona callus cialis billig cialis price thailand buying cialis in colombia click here cialis daily uk costo in farmacia cialis sialis viagra vs cialis buy online cialis 5mg
Buy cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:03 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
purchasing cialis on the internet cialis dose 30mg cialis reviews comprar cialis navarr cialis in sconto cialis 5 mg tadalafil tablets how to buy cialis online usa generic low dose cialis only now cialis for sale in us
buy tadalafil pills
دوشنبه 9 مهر 1397 02:19 ق.ظ

You actually reported it exceptionally well.
acheter cialis kamagra cialis prezzo in linea basso we use it cialis online store acquistare cialis internet cialis tablets generic cialis review uk cialis coupons printable buy cheap cialis in uk side effects for cialis cialis from canada
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 05:20 ق.ظ

With thanks. I value it!
buy vistagra online safe canadian prescription drugstore candida viagra Canadian Pharmacy USA top rated canadian pharmacies online canadian rx canadian drugs pharmacy canadian pharmacy world buy viagra usa
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:02 ق.ظ

You made your point extremely effectively!.
cialis online deutschland legalidad de comprar cialis wow cialis 20 ou trouver cialis sur le net acquistare cialis internet cialis 20 mg cut in half prices on cialis 10 mg safe site to buy cialis online prescription doctor cialis low cost cialis 20mg
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:38 ق.ظ

Thank you. I like this!
buy vistagra online safe canadian pharmaceuticals reviews most reliable canadian pharmacies canadian medications by mail canadian viagra canadian pharmacy cialis canada online pharmacies reviews canada online pharmacies surrey canadian medications list canada drug
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:54 ب.ظ

Helpful advice. Kudos!
order viagra online uk buy viagra uk next day delivery viagra online rx get online prescription for viagra purchase of viagra buy real viagra online viagra no pres order viagra online with prescription buy viagra 50mg viagra online pharmacy usa
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:49 ب.ظ

Lovely postings, Thanks.
cialis free trial viagra or cialis price cialis best get cheap cialis generic cialis levitra cialis 5 mg funziona cialis professional yohimbe cialis free trial price cialis per pill only here cialis pills
http://viabiovit.com/viagra-online-in-usa.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:07 ق.ظ

Very good material. Cheers!
where to buy generic viagra where can i order viagra online how to get viagra free buy viagra no rx pfizer viagra buy viagra without a prescription online how to find viagra buy viagra cheapest price where can i buy viagra without prescription where to buy viagra pills
cialis 20mg price at cvs
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:47 ب.ظ

Many thanks. I enjoy this.
cialis herbs price cialis per pill cialis for sale rx cialis para comprar buy cialis cheap 10 mg cialis generico postepay cialis 20 mg best price rezeptfrei cialis apotheke cialis preise schweiz the best site cialis tablets
crawford
جمعه 15 تیر 1397 10:39 ق.ظ
Pretty pɑrt of cߋntent. I just stumbled ᥙpon уour website ɑnd inn accession capital to ѕay
that I acquire іn fact ejjoyed account your weblog posts.

Ꭺnyway I wiⅼl bbe subscribing in your augment or even I success you ɡеt right ᧐f entry to
consistently fɑst.
Stone Janah
شنبه 2 تیر 1397 07:10 ب.ظ
This website waѕ... how do I ѕay іt? Relevant!! Ϝinally I've found sοmething ԝhich helped me.

Thanks a lot!
Beowulf
جمعه 25 خرداد 1397 06:11 ق.ظ
Excellent post hօwever , I wаѕ waning tο knmow if yoou сould ѡrite а litte moore on this subject?
Ι'ɗ be very gratefujl if yoս ϲould elaborate a little bit more.
Тhanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30